Preken

(.) Meditaties in pdf van 1970-1991 (.) Oefenaar G. Overduin (vader) .. BBL over de Handelingen der apostelen BBL over de Offerdiensten in Israel BBL over de profeet Elia en Elisa BBL over de profeet Hosea BBL over de profeet Jesaja BBL over de zendbrief aan Filippensen BBL over de zendbrief aan Korinthe BBL over de zendbrief aan Romeinen BBL over de zendbrief aan de Galaten BBL over de zendbrief aan de Hebreen BBL over de zendbrief van Jakobus BBL over het boek Genesis BBL over het boek Openbaringen Evangelie naar Johannes Evangelie naar Lukas Evangelie naar Markus Evangelie naar Mattheus Galaten 1 vs 03 Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus.mp3Galaten 1 vs 04-05 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.mp3Galaten 1 vs 06-07 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende....tot een ander Evangelie.mp3Galaten 1 vs 08-09 Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3Galaten 1 vs 11-12 Dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.mp3Galaten 1 vs 15-16 Zijn Zoon in mij te openbaren...en niet te rade gegaan met vlees en bloed.mp3Galaten 1 vs 23-24 En zij verheerlijkten God in mij.mp3Galaten 2 vs 05-06 Opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.mp3Galaten 2 vs 09 Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn - De ware Eucomene.mp3Galaten 2 vs 11 Petrus te Antiochie door Paulus omwille van het evangelie publiek bestraft.mp3Galaten 2 vs 16 Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.mp3Galaten 2 vs 17-18 Is dan Christus een dienaar der zonde. Dat zij verre.mp3Galaten 2 vs 19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3Galaten 2 vs 20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3Galaten 2 vs 21 Ik doe de genade Gods niet te niet..zo is dan Christus tevergeefs gestorven.mp3Galaten 3 vs 01-03 (a) O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn.mp3Galaten 3 vs 01-03 (b) Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees.mp3Galaten 3 vs 06 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp3Galaten 3 vs 10-12 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek.mp3Galaten 3 vs 13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons.mp3Galaten 3 vs 17-18 (a) Over het doel en werking van de wet.mp3Galaten 3 vs 17-18 (b) Over het doel en werking van de wet.mp3Galaten 3 vs 19 - Over het doel en werking van de wet.mp3Galaten 3 vs 20 - Over het doel en werking van de wet.mp3Galaten 3 vs 21-22 Over de verhouding en werking van wet en evangelie.mp3Galaten 3 vs 23-24 Over de verhouding en werking van wet en evangelie.mp3Galaten 3 vs 26-27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3Galaten 3 vs 28-29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.mp3Galaten 4 vs 01-05 Het grote verschil tussen knechtschap en het kindschap.mp3Galaten 4 vs 04-05 Knechten die knechten blijven en van geknechte kinderen die bevrijd worden.mp3Galaten 4 vs 06 - Knechten die knechten blijven en geknechte kinderen die bevrijd worden.mp3Galaten 4 vs 07 - De slotconclusie die de apostel verbindt aan het voorgaande.mp3Galaten 4 vs 11-15 De afvalligheid aangewezen en bestraft.mp3Galaten 4 vs 16-20 - Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende.mp3Galaten 4 vs 19 - Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.mp3Galaten 4 vs 26 - Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.mp3Galaten 4 vs 27 - Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt.mp3Galaten 5 vs 01 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3Galaten 5 vs 05 - Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.mp3Galaten 5 vs 06 - Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.mp3Galaten 5 vs 11 - Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd. Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.mp3Galaten 5 vs 16-17 De wandel en vruchten des Geestes en de wandel en vruchten van het vlees.mp3Galaten 5 vs 25 (a) Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.mp3Galaten 5 vs 25 (b) Indien wij door den Geest leven, zo laat ons ook door den Geest wandelen.mp3Galaten 6 vs 01-02 (a) Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt.mp3Galaten 6 vs 01-02 (b) Brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.mp3Galaten 6 vs 04-05 Maar een iegelijk beproeve zijn eigen werk; en alsdan zal hij aan zichzelven alleen roem hebben, en niet aan een anderen.mp3Galaten 6 vs 08 Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien; maar die in den Geest zaait, zal uit den Geest het eeuwige leven maaien.mp3Galaten 6 vs 12-13 Al degenen, die een schoon gelaat willen tonen naar het vlees, die noodzaken u besneden te worden.mp3Galaten 6 vs 14-16 (a) Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3Galaten 6 vs 14-16 (b) Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus.mp3Galaten 6 vs 17-18 Voorts, niemand doe mij moeite aan; want ik draag de littekenen van den Heere Jezus in mijn lichaam.mp3