Preken

.. Galaten 1 vs 03 - Genade zij u en vrede van God den Vader, en onzen Heere Jezus Christus.mp3Galaten 1 vs 04-05 Denwelken zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.mp3Galaten 1 vs 06-07 Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende....tot een ander Evangelie.mp3Galaten 1 vs 08-09 Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.mp3Galaten 1 vs 11-12 Dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.mp3Galaten 1 vs 15-16 Zijn Zoon in mij te openbaren...en niet te rade gegaan met vlees en bloed.mp3Galaten 1 vs 23-24 En zij verheerlijkten God in mij.mp3Galaten 2 vs 05-06 Opdat de waarheid van het Evangelie bij u zou verblijven.mp3Galaten 2 vs 09 - Jakobus, en Cefas, en Johannes, die geacht waren pilaren te zijn - De ware Eucomene.mp3Galaten 2 vs 11 - Petrus te Antiochie door Paulus omwille van het evangelie publiek bestraft.mp3Galaten 2 vs 16 - Uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden.mp3Galaten 2 vs 17-18 Is dan Christus een dienaar der zonde. Dat zij verre.mp3Galaten 2 vs 19 - Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zou.mp3Galaten 2 vs 20 - Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij.mp3Galaten 2 vs 21 - Ik doe de genade Gods niet te niet..zo is dan Christus tevergeefs gestorven.mp3Galaten 3 vs 01-03 (a) O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn.mp3Galaten 3 vs 01-03 (b) Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees.mp3Galaten 3 vs 06 - Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend.mp3Galaten 3 vs 10-12 Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek.mp3Galaten 3 vs 13 - Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons.mp3Galaten 3 vs 17-18 (a) Over het doel en werking van de wet.mp3Galaten 3 vs 17-18 (b) Over het doel en werking van de wet.mp3Galaten 3 vs 19 - Over het doel en de werking van Gods heilige wet.mp3Galaten 3 vs 20 - Over het doel en de werking van Gods heilige wet.mp3Galaten 3 vs 21-22 Over de verhouding en werking van wet en evangelie.mp3Galaten 3 vs 23-24 Over de verhouding en werking van wet en evangelie.mp3Galaten 3 vs 26-27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.mp3Galaten 3 vs 28-29 En indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abrahams zaad, en naar de beloftenis erfgenamen.mp3Galaten 4 vs 01-05 Het grote verschil tussen knechtschap en het kindschap.mp3Galaten 4 vs 04-05 Knechten die knechten blijven en van geknechte kinderen die bevrijd worden.mp3Galaten 4 vs 06 - Knechten die knechten blijven en geknechte kinderen die bevrijd worden.mp3Galaten 4 vs 07 - De slotconclusie die de apostel verbindt aan het voorgaande.mp3Galaten 4 vs 11-15 De afvalligheid aangewezen en bestraft.mp3Galaten 4 vs 16-20 - Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende.mp3Galaten 4 vs 19 - Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijge.mp3Galaten 4 vs 26 - Maar Jeruzalem, dat boven is, dat is vrij, hetwelk is ons aller moeder.mp3Galaten 4 vs 27 - Wees vrolijk, gij onvruchtbare, die niet baart, breek uit en roep, gij, die geen barensnood hebt, want de kinderen der eenzame zijn veel meer, dan dergene, die den man heeft.mp3Galaten 5 vs 01 - Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.mp3Galaten 5 vs 05 - Want wij verwachten door den Geest, uit het geloof, de hoop der rechtvaardigheid.mp3Galaten 5 vs 06 - Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht noch voorhuid, maar het geloof, door de liefde werkende.mp3Galaten 5 vs 11 - Indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd. Zo is dan de ergernis des kruises vernietigd.mp3Galaten 5 vs 16-17 De wandel en vruchten des Geestes en de wandel en vruchten van het vlees.mp3