Preken

.. 2012-07-08 (HG Scherpenisse) Lukas 21 vs 34-36 Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen.mp32012-07-08 (HG Scherpenisse) Rom. 3 vs 24 En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de verlossing, die in Christus Jezus.mp32013-06-30 (HG Scherpenisse) Richteren 2 vs 4-5 Daarom noemden zij den naam dier plaats Bochim; en zij offerden aldaar den HEERE.mp32014-08-24 (HG Scherpenisse) 1 Petrus 1 vs 10-12 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u geschied.mp32014-08-24 (HG Scherpenisse) 1 Petrus 1 vs 13 Daarom opschortende de lenden uws verstands, en nuchteren zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade.mp32015-12-31 (Oudjaar 2015) Psalm 48 vs 10 O God! wij gedenken Uwer weldadigheid, in het midden Uws tempels.mp32016-02-07 Lukas 22 vs 54-62 Simon Petrus verloochent zijn dierbare Zaligmaker.mp32016-02-07 Mattheus 26 vs 46-47 Het valselijk verraad van Judas Iskariot.mp32016-02-14 Mattheus 26 vs 34-50 Al moest ik ook met U sterven, zo zal ik U geenszins verloochenen. Desgelijks zeiden ook al de discipelen.mp32016-03-27 Markus 16 vs 1-16 Die geloofd zal hebben, en gedoopt zal zijn, zal zalig worden; maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden.mp32016-03-27 Rom. 6 vs 1-14 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.mp32016-04-17 Efeze 1 vs 19-22 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte Zijner macht.mp32016-05-08 ds. C. Stelwagen - Bent u bereid om te sterven.mp32016-05-16 Hand. 18 vs 24 - Hand. 19 vs 7 En als hem Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich, en legden hem den weg Gods bescheidenlijker uit.mp32016-07-31 (HG Scherpenisse) Psalm 32 vs 1-2 Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.mp32016-07-31 (HG Scherpenisse) Rom. 8 vs 28 En wij weten, dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen medewerken ten goede.mp32016-11-06 (HG Driesum) Jesaja 63 vs 1-6 Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra.mp32016-11-06 (HG Driesum) Joh. 4 vs 43-54 Heere, kom af, eer mijn kind sterft.mp32016-11-27 (HG Vriezenveen) Joh. 4 vs 49-50 Heere, kom af, eer mijn kind sterft.mp32017-04-16 (HG Hedel) Kol. 2 vs 13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem.mp32017-05-21 (HG Driesum) 1 Petrus 3 vs 8-32 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed.mp32017-05-25 (HG Driesum) 1 Petrus 3 vs 22 - Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.mp32017-07-23 (HG Scherpenisse) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening.mp32017-07-23 (HG Scherpenisse) Hand. 19 vs 1-7 Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt. En zij zeiden tot hem; Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.mp32017-12-03 (HG Driesum) Filippenzen 3 vs 10 - Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende.mp32017-12-03 (HG Driesum) Lukas 1 vs 8-9 En het geschiedde, dat, als hij het priesterambt bediende voor God, in de beurt zijner dagorde.mp32018-02-18 (HG Driesum) Jesaja 53 vs 3 Hij was veracht, en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten.mp32018-02-18 (HG Driesum) Lukas 7 vs 44a En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon; Ziet gij deze vrouw.mp32018-02-25 (HG Harskamp) Lev. 1 vs 3 Indien zijn offerande een brandoffer van runderen is, zo zal hij een volkomen mannetje offeren.mp32018-02-25 (HG Harskamp) Lev. 1 vs 4 En hij zal zijn hand op het hoofd des brandoffers leggen, opdat het voor hem aangenaam zij, om hem te verzoenen.mp32018-03-18 (HG Vriezenveen) H.C. Zondag 38, het 4e gebod - Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.mp32018-03-25 (HG Wouterswoude) Lukas 22 vs 61a En de Heere, Zich omkerende, zag Petrus aan.mp32018-03-25 (HG Wouterswoude) Matth. 27 vs 46 En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende; ....Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten.mp32018-04-01 (HG Horst) Joh. 20 vs 15 De Heere Jezus met Maria Magdalena bij het graf.mp32018-04-01 (HG Horst) Joh. 20 vs 16-18 Jezus zeide tot haar; Maria! Zij, zich omkerende, zeide; tot Hem Rabbouni, hetwelk is gezegd Meester.mp32018-04-02 (HG Elspeet) Joh. 20 vs 16-17 De Heere Jezus met Maria Magdalena bij het graf.mp32018-04-15 (HG Valburg) Gen 3 vs 1-17 en Joh 20 vs 17-18.mp32018-04-22 (HG Hedel) Lukas 7 vs 36-50 En staande achter aan Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf.mp32018-04-29 (HG Elspeet) Efeze 1 vs 3 Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus.mp3